މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ސައީދަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް!


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...