ރައީސް ޔާމީން ކޫއްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ މެރީނާ ހުޅުއްވައިދެއްވުން


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...