ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދަތުރުކުރާ ޖެޓް

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖްގައި ޓްރޮފީ ދައްކާލަނީ

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖްގައި ޓްރޮފީ ދައްކާލަނީ

ފޮޓޯ/ އަސުރުމާ

ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ދަތުރުކުރާ ޖެޓް


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...