މެޑަމް ފާތުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ގާތުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ގާތުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ގާތުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ގާތުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ގާތުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...