ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ޓީމް އީސީ މެލޭޝިއާގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބޯލިން ޓޯނަމަންޓްގެ ތެރެއިން


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...