މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް 2017

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ބައެއް ބައިވެރިން

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ބައެއް ބައިވެރިން

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ބައެއް ބައިވެރިން

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް 2017

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް 2017

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގއި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދް ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަދި ދުބާއީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސުލްތާން ބިން ސައީދު އަލް މަންސޫރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް 2017

ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ބައެއް ބައިވެރިން


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...