އިސްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ: ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ބަދަލު ކުރަމުން އަންނަ ހަމަލާތައް މެދު ކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދޭއިރު، މިއަހަރުވެސް އެހަމަލާތައް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 24 މީހަކު އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަނީ ޝަހީދު ކޮށްލާފައެވެ.

އިޒްރޭލް ސިފައިން ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކުއްޖާގެ މާބަނޑު މަންމަވެސް ހިމެނެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ރައްދުގައި ފަލަސްތީނުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ ހަތަރު މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ހޯމަދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 1:30ގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ހުއްޓާލަން އިސްރާއީލާއެކުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ވަނީ އާދެވިފައެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ޓީވީއަކުންވެސް ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްރާއީލުގެ ފަރާތުން ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 320 ތަނަކަށް އަމާޒުކޮށް 600އަށްވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް ފޮނުވާލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ބަދަލު ކުރަމުން އަންނަ ހަމަލާތައް މެދު ކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަލާތައް އިތުރު ކުރުމަށް އިޒްރޭލްގެ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ.


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
 1. ާއަފްލާ 07 މެއި 2019 - 11:25

  މި އިބޫ ސޯލިހުގެ ހުންނަ ގަޓަކީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރާއިރު އެކަން ކުއްވެރި ކުރަން ނުކެރި ހުސް އަނގަ ތއެޅުން ކޮބާ އަގުހެޔޮވި އެއްޗެއް ކަރަންޓް ފެން ގެއަކައް 3000 ހާހުން 4000 ހާހުން ކަރަންޓް ބިލު އައިސްގެން ޝަކުވާ ކުރީމަ މިބުނަނީ ދެން އަންނަ މަހުއޭ ބިލް ކުޑަ ވާނީ ކޮބާ މިގައުމައް ދޭ ހުރިހާ އެހީތައް ގާތް މީހުންނާއި ޕާޓީ ކުސިންނައް ދީ ހުސްކުރަނީތަ؟އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ނުކުރޭ މީނަ އައިފަހުން ފާޑެއްގެ ބެޓާނިޓީ އެއްދީފަ މުއައްޒަފުން ހައްލާފަ ވެރިކަން ތިކުރަނީ ފައިބާ އެހެންނޫނީ ވައްޓަން ޮޖެހިދާނެ ރިބަންކަނޑަ ކަނޑާ ހުރޭ ރ ޔާމީނުގެ ތަރައްގީގެ ރިބަން ކަނޑަން ދޯ މީނާ ވެރިކަމައް ގެނައީ ހާހާހާ

 2. ާއަފްލާ 07 މެއި 2019 - 11:25

  މި އިބޫ ސޯލިހުގެ ހުންނަ ގަޓަކީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރާއިރު އެކަން ކުއްވެރި ކުރަން ނުކެރި ހުސް އަނގަ ތއެޅުން ކޮބާ އަގުހެޔޮވި އެއްޗެއް ކަރަންޓް ފެން ގެއަކައް 3000 ހާހުން 4000 ހާހުން ކަރަންޓް ބިލު އައިސްގެން ޝަކުވާ ކުރީމަ މިބުނަނީ ދެން އަންނަ މަހުއޭ ބިލް ކުޑަ ވާނީ ކޮބާ މިގައުމައް ދޭ ހުރިހާ އެހީތައް ގާތް މީހުންނާއި ޕާޓީ ކުސިންނައް ދީ ހުސްކުރަނީތަ؟އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ނުކުރޭ މީނަ އައިފަހުން ފާޑެއްގެ ބެޓާނިޓީ އެއްދީފަ މުއައްޒަފުން ހައްލާފަ ވެރިކަން ތިކުރަނީ ފައިބާ އެހެންނޫނީ ވައްޓަން ޮޖެހިދާނެ ރިބަންކަނޑަ ކަނޑާ ހުރޭ ރ ޔާމީނުގެ ތަރައްގީގެ ރިބަން ކަނޑަން ދޯ މީނާ ވެރިކަމައް ގެނައީ ހާހާހާ

 3. ާއަފްލާ 07 މެއި 2019 - 11:25

  މި އިބޫ ސޯލިހުގެ ހުންނަ ގަޓަކީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރާއިރު އެކަން ކުއްވެރި ކުރަން ނުކެރި ހުސް އަނގަ ތއެޅުން ކޮބާ އަގުހެޔޮވި އެއްޗެއް ކަރަންޓް ފެން ގެއަކައް 3000 ހާހުން 4000 ހާހުން ކަރަންޓް ބިލު އައިސްގެން ޝަކުވާ ކުރީމަ މިބުނަނީ ދެން އަންނަ މަހުއޭ ބިލް ކުޑަ ވާނީ ކޮބާ މިގައުމައް ދޭ ހުރިހާ އެހީތައް ގާތް މީހުންނާއި ޕާޓީ ކުސިންނައް ދީ ހުސްކުރަނީތަ؟އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ނުކުރޭ މީނަ އައިފަހުން ފާޑެއްގެ ބެޓާނިޓީ އެއްދީފަ މުއައްޒަފުން ހައްލާފަ ވެރިކަން ތިކުރަނީ ފައިބާ އެހެންނޫނީ ވައްޓަން ޮޖެހިދާނެ ރިބަންކަނޑަ ކަނޑާ ހުރޭ ރ ޔާމީނުގެ ތަރައްގީގެ ރިބަން ކަނޑަން ދޯ މީނާ ވެރިކަމައް ގެނައީ ހާހާހާ

 4. ާއަފްލާ 07 މެއި 2019 - 11:25

  މި އިބޫ ސޯލިހުގެ ހުންނަ ގަޓަކީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރާއިރު އެކަން ކުއްވެރި ކުރަން ނުކެރި ހުސް އަނގަ ތއެޅުން ކޮބާ އަގުހެޔޮވި އެއްޗެއް ކަރަންޓް ފެން ގެއަކައް 3000 ހާހުން 4000 ހާހުން ކަރަންޓް ބިލު އައިސްގެން ޝަކުވާ ކުރީމަ މިބުނަނީ ދެން އަންނަ މަހުއޭ ބިލް ކުޑަ ވާނީ ކޮބާ މިގައުމައް ދޭ ހުރިހާ އެހީތައް ގާތް މީހުންނާއި ޕާޓީ ކުސިންނައް ދީ ހުސްކުރަނީތަ؟އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ނުކުރޭ މީނަ އައިފަހުން ފާޑެއްގެ ބެޓާނިޓީ އެއްދީފަ މުއައްޒަފުން ހައްލާފަ ވެރިކަން ތިކުރަނީ ފައިބާ އެހެންނޫނީ ވައްޓަން ޮޖެހިދާނެ ރިބަންކަނޑަ ކަނޑާ ހުރޭ ރ ޔާމީނުގެ ތަރައްގީގެ ރިބަން ކަނޑަން ދޯ މީނާ ވެރިކަމައް ގެނައީ ހާހާހާ

 5. ާއަފްލާ 07 މެއި 2019 - 11:25

  މި އިބޫ ސޯލިހުގެ ހުންނަ ގަޓަކީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރާއިރު އެކަން ކުއްވެރި ކުރަން ނުކެރި ހުސް އަނގަ ތއެޅުން ކޮބާ އަގުހެޔޮވި އެއްޗެއް ކަރަންޓް ފެން ގެއަކައް 3000 ހާހުން 4000 ހާހުން ކަރަންޓް ބިލު އައިސްގެން ޝަކުވާ ކުރީމަ މިބުނަނީ ދެން އަންނަ މަހުއޭ ބިލް ކުޑަ ވާނީ ކޮބާ މިގައުމައް ދޭ ހުރިހާ އެހީތައް ގާތް މީހުންނާއި ޕާޓީ ކުސިންނައް ދީ ހުސްކުރަނީތަ؟އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ނުކުރޭ މީނަ އައިފަހުން ފާޑެއްގެ ބެޓާނިޓީ އެއްދީފަ މުއައްޒަފުން ހައްލާފަ ވެރިކަން ތިކުރަނީ ފައިބާ އެހެންނޫނީ ވައްޓަން ޮޖެހިދާނެ ރިބަންކަނޑަ ކަނޑާ ހުރޭ ރ ޔާމީނުގެ ތަރައްގީގެ ރިބަން ކަނޑަން ދޯ މީނާ ވެރިކަމައް ގެނައީ ހާހާހާ

ގުޅުން ހުރި
Loading...