ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގެ އަސްލެއް ނެތްކަން ހާމަވެއްޖެ: ސިއްދީޤު

https://www.youtube.com/watch?v=xx90q8wC4uk

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...