ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިނަމަ އަނބުރާ ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ - އަބްދުއްރަޙީމް

https://www.youtube.com/watch?v=_YsmTkWzvQQ

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...