ޖީ.އެމް.އާރް އެއަރޕޯޓް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ފަހު ގެނައި ތަރައްޤީ

https://www.youtube.com/watch?v=JQMas4kyg6Y&feature=youtu.be

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...