ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާފެނި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހިތްތަށް ކުދިކުދި

https://www.youtube.com/watch?v=8kbsCl057LM

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...