ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް މިއަދު ރަގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމެއް!

https://www.youtube.com/watch?v=4MJVy9AlnqE&feature=youtu.be

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...