އިސް ރަށްވެހިންނަކީ އަގުބޮޑު ޚަޒާނާއެއް - ރައީސް ޔާމީން

https://www.youtube.com/watch?v=1Z9ydH4vBdA

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...