8 އަހަރު ދުއް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާދިނީ ގެޓްސެޓް ލޯން!

https://www.youtube.com/watch?v=qeHZDzCZQVo

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...