އިލްމުވެރިން މީހުން މަރަން ހިތްވަރެއް ނުދޭނެ: ޑރ.ޝަހީމު

- ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު. ފޮޓޯ: ވަގުތު އިމޭޖަސް

ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން އެއްވެސް މީހަކު މަރަން ހިތްވަރު ނުދޭނެ ކަމަށް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރެލްގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ޝަހީމް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޑރ. ޝަހީމު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަޒީރުކަމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ އިލްމުވެރިން އެއްގަލަކަށް އަރުވައި، ޚިޔާލުތަފާތުވުން ކުޑަކޮށް، ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުން ފިކުރީ ގޮތުން ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ވެސް ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމުގެ އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު މީހަކު މެރުމަށް ހިތްވަރު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ހުރި އެކި ޚިލާފުތަކަކީ އިލްމީ ޚިލާފުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ދާއިރާތަކުގެ އިލްމުތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ މެދުގައިވެސް ހުންނަ މަދަރުސީ ޚިލާފުތައް ފަދަ ޚިލާފުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރިން ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އިން ބަޔާނެއް ނެރެފައިވުމުން އެކަމާ އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ގުޅުވަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރުމުން އިލްމުވެރިންގެ ފާޑުކިޔުންވަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ޝަހީމްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ދެއްކުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެވެސް އިލްމުވެރިންނާއި އާއްމުން ގެންދަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލެއްގައި ޝަހީމްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ.

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ޝަހީމްގެ ބައިވެރިވުމެއް ސީދާ އޮތްކަމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ވެސް ނުބުނެއެވެ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލީ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ "ޖިހާދީ ޖަމާޢަތުން" ކަމަށެވެ.


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...