އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނުލިބުނު: ޝިޔާމް

- ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް -

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މި އަދާއި ހަމައަށް 17 ގައުމަކަށް 28 ދަތުރެއްކުރައްވާފައިވާތީ އެ ދަތުރުތަކަށް ޖުމްލަ ހޭދަވީ ޙަރަދާއި ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ވަޒީރަށް މަޖިލިހުގައި ޖާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތިފުޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހާޒިރުކޮށް މެމްބަރުންނަށް ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވުމާއެކު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމް ވަނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މެމްބަރު ވަނީ ސަރުކާރަށް ނުވަ މަސްވެގެންދާއިރު މިހާތަނަށް ސަތާރަ ގައުމަކަށް އަށާވީސް ދަތުރެއް ޝާހިދު ކުރައްވާފައިވާތީ އެ ދަތުރުތަކަށް ހޭދަވީ ޖުމްލަ ޚަރަދާއި އަދި އަށާވީސް ދަތުރެއް ކުރައްވާފައިވާ އިރު ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އައްސަވާފައެވެ.

މެމްބަރުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ވަނަ މާއްދާގެ ( ބ ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކިވަކި ގައުމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު އަމާޒު ނުކުރުމަށެވެ.

ވަޒީރުގެ ޖަވާބުދާރީވެވޑައިގަތުން މިފަދަ ގޮތެއްގައި ހުންނެވި އިރު މަޖިލިހުގެ ރައިސް ނަޝީދު ވަނީ މެމްބަރު ޝިޔާމްއަށް މަޖިލިހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ފަސްދޮޅަސް ވަނަ މާއްދާގެ ( ބ ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް އަލިއަޅުއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީރުންނާއި ކުރައްވަންނުޖެހޭ ސުވާލާއި އާންމު ކޮށް ޝާޢިއު ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް މަޖިލިހުގައި ވަޒީރުންގެ ވަގުތު ނަންގަވާނުލެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ޚަރާދާއި އަދި ލިބޭ ފައިސާގެ މައުލޫމާތުތައް އަންނަނީ ޝާޢިއުކުރަމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ޙަރަދުގެ މައުލޫމާތުތައް ވަޒީރުން ހާޒިރު ކޮށްގެން ނުކުރުމަށް ނަޝީދު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޝާހިދުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުން އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައްވެސް ދަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
  1. ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު މަޖިލީހުގައި – ފޮޓޯ: މަޖިލިސް 31 ޖުލައި 2019 - 16:59

    ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ޤަތަރާއި އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރަން މިސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެއް އޮތްނަމަ އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ވެސް އެސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ސުވާލުގެ ޖަވާބާއި ނުގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވައިފިއެވެ. ޖާބިރު ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ޝާހިދު މިއަދު ފުރަތަމަ ދެއްކެވީ ގުޅުންތައް ކަނޑާލުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުންތަކާއި "އަޅާނެ ވޭންތަކުގެ ވާހަކައެވެ." ޖަވާބު ލިބިވަޑައިނުގަތުމުން ޖާބިރު ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖާބިރު ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޤަތަރާއި އެކު ވެސް އަދި އެހެން ގައުމުތަކާއި އެކު ވެސް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ކުރަން ޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. "މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، މިދިވެހި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތައް. އެނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން." ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޤަތަރާއި އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އެދިވަޑައިގަތުމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޤަތަރާއި އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ދަންނަވަން ދަތި ކަމަށެވެ. ޤަތަރާއި އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް ނުވަ މަސް ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް ޤަތަރާއި އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޤަތަރާއި އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރަން ކުރައްވާ މަސައްކަތެއްގެ ތަފްސީލެއް ވެސް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ގުޅުން ހުރި
Loading...