Brand

ރާއްޖޭގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން - ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ބޭރުގެ އެހީއަށް ބަރޯސާނުވެ، ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އީދު އިފްތިތާޙްކޮށްދެވުމަށް ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ އިސްނެގުމާއެކު "ވައި 18 ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މުޅިން އާ ޞަފްހާއެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް އެކަނި ހިންގަން ތިބެން ޖެހޭ ބައެއް ނޫންކަމަށާއި، ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ޒުވާނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓިއަކުން ބާއްވާ އެންމެ ތަފާތު ހަރަކާތަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.ޒުވާނުންނަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯގެ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށްވާ، ޒުވާނުންނާއި، އިޤްތިޞާދު އަދި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުން ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ގިނަ މެސެޖުތަކެއް ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަތޮޅުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ހޭދަ ޒުވާނުންނަށް ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ސީދާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަމަށެވެ.    މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ކުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން އެފަރާތްތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭރުގެ އެހީއާއެކު މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހަމައެކަނި ބްރިޖް ފަދަ ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް އެކަނިކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމާއި އެނޫންވެސް ދާއިރާތަކާއި ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްމެބޮޑު މަންފާއެއް ލިބިގެންދާނީ ވެލާނާ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީ ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ކޮންމެ ފައިސާ ފޮއްޗެއްވެސް މި ސަރުކާރުން ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ހެޔޮގޮތުގައިކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ނެރޭ ރިޕޯޓްތަކުން ހާމަވެގެންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ މުޒާހަރާކޮށްގެން ނޫން ކަން މިއަދު ޒުވާނުން ގަބޫލު ކޮށްފި ކަމަށާއި މިއަދު ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން ލިބިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ

Thauleemee nizaamah ingilaabee badhaleh - Raees Yameen

Thauleemee nizaamah ingilaabee badhaleh - Raees Yameen

Posted by Channel 13 on Sunday, August 20, 2017
Loading...
1 Wake Up Maldives (LIVE) 09:00
2 News at 10 (LIVE) 10:00
3 13Gadi 13:00
4 News 14:00
5 Newstalk (Repeat) 14:30
6 News 16:00
7 Cartoon 16:30
8 Dheenee dharus 19:00
9 News 20:00
10 Newstalk 21:00
11 Youth for the Nation (Rpt) 23:00
Get it on Google Play Get it on Apple App Store