ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މާޔޫސް ނުވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މާޔޫސް ނުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.  ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަ...

Program Schedule
1 Hen'dhunaa 08:30:00
2 KUDAMENDHURU LIVE 10:00:00
3 Hafthaage Oeyvaru 10:30:00
4 13Gadi 13:00:00
5 MENDHURU LIVE 14:00:00
6 Newstalk (Repeat) 14:30:00
7 ASURUDHAN LIVE 16:00:00
8 Mulhi Gaumu Raees Yamin Aa Eku 16:30:00
9 Dheenee dharus 19:00:00
10 IRAADHAN LIVE 20:00:00
11 Newstalk 21:00:00
12 Raees Aaeku, Rahrashun 22:00:00
13 Nanaahuvafen 23:00:00
Loading...