ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ކުރި ވައްކަމެއް ކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫން: ޔާމީން

ސަރުކާރުގައި އިސްމަގާމެއް ފުރުއްވި ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ކުރި ވައްކަމެއްކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭނޭ ކަމެއްނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބް...

Program Schedule
1 Hen'dhunaa 08:30:00
2 KUDAMENDHURU LIVE 10:00:00
3 Hafthaage Oeyvaru 10:30:00
4 13Gadi 13:00:00
5 MENDHURU LIVE 14:00:00
6 Newstalk (Repeat) 14:30:00
7 ASURUDHAN LIVE 16:00:00
8 Mulhi Gaumu Raees Yamin Aa Eku 16:30:00
9 Dheenee dharus 19:00:00
10 IRAADHAN LIVE 20:00:00
11 Newstalk 21:00:00
12 Raees Aaeku, Rahrashun 22:00:00
13 Nanaahuvafen 23:00:00
Loading...