ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ދެކުނު އެފްރިކާގެ މަންޑޭލާއާއި، އޭޝިޔާގެ މަންޑޭލާގެ ހުރި ތަފާތު

އިސްތިއުފާދެއްވި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ނަޝީދަކީ އެފްރިކާ ބައްރަށް އުފަން އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މަންޑޭލާއާ އެއްފަދަ ބޭފުޅެކެވެ. ނަމ...

Program Schedule
1 HENDHUNAA (LIVE) 08:30:00
2 KUDAMENDHURU 10:00:00
3 MI GADI (LIVE) 10:45:00
4 13 GADI (LIVE) 13:00:00
5 MENDHURU 14:00:00
6 NANAA HUVAFEN (REPEAT) 14:45:00
7 ASURUDHAN 16:00:00
8 NEWS TALK (REPEAT) 16:45:00
9 DHEENEE DHARUS 18:00:00
10 IRAADHAN 20:00:00
11 NEWS TALK (LIVE) 21:00:00
12 INSATHA 22:00:00
13 NAAMAAN 23:00:00
Loading...