ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަޑު އެހުމެއް ބާއްވަން ތައާވަލް ކޮށްފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަނ...

Program Schedule
1 Hen'dhunaa 08:30:00
2 KUDAMENDHURU LIVE 10:00:00
3 Raees Aaeku, Rahrashun RPT 10:30:00
4 13Gadi 13:00:00
5 MENDHURU LIVE 14:00:00
6 NEWS TALK RPT 14:30:00
7 ASURUDHAN LIVE 16:00:00
8 Mulhi Gaumu Raees Yamin Aa Eku 16:30:00
9 DHEENEE DHARUS 18:00:00
10 IRAADHAN LIVE 20:00:00
11 Newstalk 21:00:00
12 Raees Aaeku, Rahrashun 22:00:00
13 Nanaahuvafen 23:00:00
Loading...