ވަޒީރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ސޯލިހު އަންގަވައިގެން: އިދިކޮޅު

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަންގަވައިގެން ކަމަށް...

Program Schedule
1 Hen'dhunaa 08:30:00
2 KUDAMENDHURU LIVE 10:00:00
3 Migadi 10:30:00
4 13Gadi 13:00:00
5 MENDHURU LIVE 14:00:00
6 NEWS TALK (REPEAT) 14:30:00
7 ASURUDHAN LIVE 16:00:00
8 Mulhi Gaumu Raees Yamin Aa Eku 16:30:00
9 Dheenee dharus 19:00:00
10 IRAADHAN LIVE 20:00:00
11 Newstalk 21:00:00
12 Raees Aaeku, Rahrashun 22:00:00
13 Nanaahuvafen 23:00:00
Loading...