Brand

ރަޝިޔާގެ އާ ސަފީރު މަޤާމްގެ ފަތްކޮޅު ރައީސްއަށް އަރުވައިފި

ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ޔޫރީ މަޓެރީ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަރުއްވައިފިއެވެ.މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފަތްކޮޅު އެރުއްވުމަށްފަހު، ރަޝިޔާގެ އާ ސަފީރާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައި، ސަފީރަށް ތަޙުނިޔާ ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިކަމަށްޓަކައި މަރްޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރަޝިޔާއަކީ ރާއްޖެއިން ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް ދޭ ޤައުމެއްކަމަށާއި، މިއަހަރަކީ ރާއްޖެއާއި ރަޝިޔާއާ ދެޤައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ޚާރިޖީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 51 އަހަރު ފުރޭ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ރަޝިޔާ ސަފީރުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖެއާއި ރަޝިޔާ އާ ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަޝިޔާ ސަފީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖެއާއި ރަޝިޔާ އާ ދެމެދު އޮތް ޚާރިޖީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ޔާމީންއަށް ދެއްވިއެވެ.މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމާއި، ‏‏ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް މުޙައްމަދު ނަޞީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

#13Plus Airport vihkaalumuge sababun dhaulathah libunu gehlun

#13Plus Airport vihkaalumuge sababun dhaulathah libunu gehlun

Posted by Channel 13 on Monday, November 6, 2017
Loading...
1 Wake Up Maldives (LIVE) 09:00
2 News at 10 (LIVE) 10:00
3 Kalaku Vodigenvey 11:30
4 13Gadi 13:00
5 News 14:00
6 Newstalk (Repeat) 14:30
7 News 16:00
8 Cartoon 16:30
9 News 20:00
10 Newstalk (Live) 21:00
Get it on Google Play Get it on Apple App Store