ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
އިޝާ 19:27

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބަސްބުނުމުގެ ޖާގަ ނުދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ ޕީ.އެޗް.ޑީ. ދަސްވެނިންނާ  ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިއަ...

Program Schedule
1 Agendaa 00:00:00
2 Hen'dhunaa 08:30:00
3 News at 10 (LIVE) 10:00:00
4 Migadi 10:30:00
5 13Gadi 13:00:00
6 News 14:00:00
7 Newstalk (Repeat) 14:30:00
8 News 16:00:00
9 Cartoon 16:30:00
10 Dheenee dharus 19:00:00
11 News 20:00:00
12 Newstalk 21:00:00
13 Nanaahuvafen 22:00:00
Loading...