ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

"ރައްޔިތުންގެ ފުރުސަތު"- މިއީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އަގުބޮޑު ޝޯއެއް- ޝަކީބް

ޗެނަލް13އިން މި ރަމަޟާންމަހުގައި ގެނެސްދޭ ރައްޔިތުންގެ ފުރުސަތު ޕްރޮގްރާމްއަކީ ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ހުރި ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް އެ ޕްރޮގްރާމް ހުށައަޅުއްވާ އަޙްމަދު ޝަކީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮގްރާ...

Program Schedule
1 HENDHUNAA (LIVE) 08:30:00
2 KUDAMENDHURU 10:00:00
3 MI GADI (LIVE) 10:45:00
4 13 GADI (LIVE) 13:00:00
5 MENDHURU 14:00:00
6 NANAA HUVAFEN (REPEAT) 14:45:00
7 ASURUDHAN 16:00:00
8 NEWS TALK (REPEAT) 16:45:00
9 DHEENEE DHARUS 18:00:00
10 IRAADHAN 20:00:00
11 NEWS TALK (LIVE) 21:00:00
12 INSATHA 22:00:00
13 NAAMAAN 23:00:00
Loading...