ލާރިކޮޅު ނުދީ އަހަރެމެންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: މަސްވެރިން

ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ އާދެ މަސްވެރިކަމޭ ވާ ނަސީބަކި ކިޔައިގެން ފަށުވި އިބާރާތްތަކުން ޅެންހަދައި ލަވަ ކިޔައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު މައްލަވަކޮށް އުޅެނީ ކަނޑު ފަޅުގެ ފަހުލަވާނުން ކަމަށްވާ ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އ...

Program Schedule
1 Hen'dhunaa 08:30:00
2 KUDAMENDHURU LIVE 10:00:00
3 Raees Aaeku, Rahrashun RPT 10:30:00
4 13Gadi 13:00:00
5 MENDHURU LIVE 14:00:00
6 NEWS TALK RPT 14:30:00
7 ASURUDHAN LIVE 16:00:00
8 Mulhi Gaumu Raees Yamin Aa Eku 16:30:00
9 DHEENEE DHARUS 18:00:00
10 IRAADHAN LIVE 20:00:00
11 Newstalk 21:00:00
12 Raees Aaeku, Rahrashun 22:00:00
13 Nanaahuvafen 23:00:00
Loading...