Brand

ރައީސް ޔާމީންއަށް ޔޫއޭއީއަށް ވަޑަައިގަތުމަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް ޔޫއޭއީއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދައުވަތު އަރުވައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންއަށް ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު އަރުވާފައިވަނީ، ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވި ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެނަރޖީ، ސުހެއިލް މުހައްމަދު ފަރަޖް އަލް މަޒްރޫއީއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޔޫއޭއީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މަންދޫބް ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައީސް ޔާމީންއަށް ތަހްނިޔާ ރައްދު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޔޫއޭއީއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް އެގައުމުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޔޫއޭއީގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި ޔޫއޭއީގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓަރަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަށާއި ނައިބް ރައީސް އަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވަނީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިންނާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީ އާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

Siyaasee party thah zimmaadhaaruvaan jehey - Raees Yameen

Siyaasee party thah zimmaadhaaruvaan jehey - Raees Yameen

Posted by Channel 13 on Thursday, September 21, 2017
Loading...
1 Agendaa 00:00
2 Hen'dhunaa 08:30
3 News at 10 (LIVE) 10:00
4 Migadi 10:30
5 13Gadi 13:00
6 News 14:00
7 Newstalk (Repeat) 14:30
8 News 16:00
9 Cartoon 16:30
10 Dheenee dharus 19:00
11 News 20:00
12 Newstalk 21:00
13 Nanaahuvafen 22:00
Get it on Google Play Get it on Apple App Store