ނަޝީދު ދެއްކެވި ލާދިނީ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އަލިބެގެ މުހިންމު ސުވާލެއް!

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޒިނޭ ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކޭ ބުނާފަދަ މޭރުމަކުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ މެދު ދީނީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނެތްތޯ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ...

Program Schedule
1 KUDAMENDHURU LIVE 10:00:00
2 Gothaai Foiy 10:30:00
3 MENDHURU LIVE 14:00:00
4 NEWS TALK RPT 14:30:00
5 ASURUDHAN LIVE 16:00:00
6 Mulhi Gaumu Raees Yamin Aa Eku 16:30:00
7 DHEENEE DHARUS 18:00:00
8 IRAADHAN LIVE 20:00:00
9 Newstalk 21:00:00
10 Raees Aaeku, Rahrashun 23:00:00
11 Nanaahuvafen 23:00:00
Loading...