ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
އިޝާ 19:27

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބަސްބުނުމުގެ ޖާގަ ނުދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ ޕީ.އެޗް.ޑީ. ދަސްވެނިންނާ  ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިއަ...

Program Schedule
1 Hen'dhunaa 08:30:00
2 KUDAMENDHURU 10:00:00
3 Migadi 10:30:00
4 13Gadi 13:00:00
5 MENDHURU 14:00:00
6 NEWS TALK (REPEAT) 14:30:00
7 ASURUDHAN 16:00:00
8 AGENDA (REPEAT) 16:30:00
9 Dheenee dharus 19:00:00
10 IRAADHAN 20:00:00
11 Newstalk 21:00:00
12 Nanaahuvafen 22:00:00
13 NANAA HUVAFEN 23:00:00
Loading...