ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު އުވިއްޖެ! ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ދުލާއި ޤަލަމުން ލިބިދޭ ޙިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިދެވޭ ޙައްޤެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނަކީ މެދުމިނުގެ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ދީނެއްކަމުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ...

Program Schedule
1 Hen'dhunaa 08:30:00
2 KUDAMENDHURU LIVE 10:00:00
3 Raees Aaeku, Rahrashun RPT 10:30:00
4 13Gadi 13:00:00
5 MENDHURU LIVE 14:00:00
6 NEWS TALK RPT 14:30:00
7 ASURUDHAN LIVE 16:00:00
8 Mulhi Gaumu Raees Yamin Aa Eku 16:30:00
9 DHEENEE DHARUS 18:00:00
10 IRAADHAN LIVE 20:00:00
11 Newstalk 21:00:00
12 Raees Aaeku, Rahrashun 22:00:00
13 Nanaahuvafen 23:00:00
Loading...