Brand

ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި އެތައް ޚަބަރުތަކެއް ރައީސް ދެއްވައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި އަތޮޅުތަކަށް ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ. ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުމުގެ އުފާފާޅު ކުރުމަށް މިރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި، ބަހާރެކޭ މިނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރަކީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި އަހަރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެއާއި އެއް އަގެއްގައި އަތޮޅުތަކުގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުން ފެށިގެން ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ދެއްވި އިރު، ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށް ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން 37 އިންސައްތަ ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓްގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އެއްލައްކަ އެތަށް ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރު ނިމުނު އިރު މިހާތަނަށް އެއްލައްކަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން ތަނަވަސްކޮށްދޭ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ސާދަ ހާސް ވަޒީފާ ބޮޑުތިލަދުންމަތިން އެކަނިވެސް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި  އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ސްކޮލަޝިޕާއި، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ފުރުސަތު ދެނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަދަދަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފަހުން މިއަދު ސްކޮލާޝިޕާއި، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އަދަދު ތިން ގުނައަށް އިތުރުކޮށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތިން ހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަވީސް ކުދިންނަށް ސްޓޫޑެން ލޯނާއި، ސްކޮލާޝިޕް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ހަތަރު ސަތޭކަ ނަވާވީސް ގައިދީންނަށް މަޢާފު ދެއްވާފައިވާ އިރު، ޒުވާނުންނަށް ފަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ކުށްތަކުގެ ރެކޯޑް އޮތް ފަސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެ ކުދިންނަށް ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 770 ކްލާސް ރޫމް އަޅައިދީފައިވާކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.މީގެއިތުރުން ވެސް މިޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އުންމީދުން ފުރިގެންވާ އުފާވެރި ޚަބަރުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައެވެ.

#13Plus Airport vihkaalumuge sababun dhaulathah libunu gehlun

#13Plus Airport vihkaalumuge sababun dhaulathah libunu gehlun

Posted by Channel 13 on Monday, November 6, 2017
Loading...
1 News at 10 (LIVE) 10:00
2 Dheenaai Dhuniye (Rpt) 11:30
3 B-Town 13:00
4 News 14:00
5 Tharaqqi Yaqeen (Rpt) 14:30
6 News 20:00
7 Youth for the Nation (Rpt) 21:00
8 Kondhathureh (Repeat) 23:00
Get it on Google Play Get it on Apple App Store